Var finns den hållbara ekonomin?

Publicerad: 7 maj, 2014
Sidansvarig: Vanja Larberg
Forum S2020

 

På Forum S2020 den 10:e april 2014 presenterade Bjarne Stenquist, som är projektledare vid Miljöförvaltningen i Malmö Stad, projektet Bygga om Dialogen som satsar på långsiktiga sociala investeringar. Här följer ett referat:

Inledningsvis presenterar Stenquist bilden av bostadssituationen i Sverige, med fokus på Malmö.  Under 1965-1975 byggdes 650 000 lägenheter i Sverige varav 30000 finns i Malmö, så kallade miljonprogramsbostäder. Sverige är unikt i Europa att ha byggt så mycket på så kort tid. I Sverige idag finns väldiga uppskjutna investeringsbehov som kommer upp i 325 miljarder kr (500 000/lägenhet).

Tapio Salonens (2012) sociodynamiska analys visade att de resursfattiga och socioekonomiskt svaga områden i Malmö har blivit en majoritet under de senaste åren. En stor andel av de som bor i dessa områden är invånare födda utanför Norden som har låga inkomster och låg sysselsättningsgrad. I Malmös miljonprogramsområden är förvärvsfrekvensen 61 procent mot 76 procent i genomsnitt i hela Sveriges miljonprogramsområden. Med bakgrund av denna rapport identifierade Malmö Stad 33 områden som byggdes under perioden 1965-75.  Området Lindängen i Malmö har en frekvens på 47 procent. Detta stärker bilden av en tilltagande bostadssegre­gation med en klar koppling mellan etnisk och socioekonomisk segregation enligt Bjarne Stenquist.

Om man tittar närmare på området Lindängen så finner man att en fjärdedel av lägenheterna ägs av allmännyttan, en fjärdedel av privata fastighetsägare och hälften av bostadsföreningar. Ofta har de privata fastighetsägarna köpt bostäderna för dyrt en gång i tiden. Resultatet av det idag är att lägenheterna har dålig soliditet och små marginaler att klara upprustningar på. Utan samhälleligt stöd i någon form krävs kraftiga hyreshöjningar för att investeringarna ska löna sig.

Bjarne Stenquist konstaterar att idag finns bara två modeller när det kommer till upprustning av miljonprogramhus. Antingen görs detta genom massiva kapitaltillskott. Exempel på detta är Brogården, Gårdsten, Botkyrka, m.fl. Eller massiva hyreshöjningar, med 50 procent eller mer. Detta blir problematiskt då de som bor i dessa områden, exempelvis Lindängen, i stor utsträckning redan lever på samhället, i form av arbetslöshetsförsäkring, försörjningsstöd, sjukförsäkring.

Det blir tydligt att vi måste finna nya vägar för att lösa upprustningsproblematiken. För att få fram nya finansieringslösningar i samverkan behövs förändrad problemformulering, nya samverkansformer, samarbetsmodeller och plattformar. Likaså behöver man konkreta test samt bred politisk förankring och förståelse.

Projektet Bygga om Dialogen är på så sätt en banbrytande modell för sociala investeringar. I Bygga om Dialogen blir problemformuleringen: Hur utvecklar vi existerande resurser bättre? Hur skapar vi en upprustning som håller i 40 år, där energiförbrukningen reduceras, där invånare kan bo kvar i området och där invånare får möjlighet till ett bättre liv (jobb, utbildning, hälsa)?

Bygga om Dialogen är ett samverkansprojekt mellan kommunen och privata aktörer med syfte att skapa ett forum för att utveckla lösningar och metoder för långsiktigt hållbara städer. Långsiktiga sociala investeringar ska kopplas till principen om reell delaktighet där såväl privata fastighetsbolag och stadsbyggnadskontoret som de boende i områdena involveras.

Idén bygger på ett helhetsperspektiv där både sociala, ekonomiska och ekologiska mål ska nås, bland annat genom att ombyggnaden sker så att högt uppställda miljökrav uppfylls och en betydande del av arbetskraften som behövs rekryteras från området och vid behov genomgår utbildning. Projektet utgår från att det ska byggas 140 nya lägenheter och generera 40 årsarbeten till arbetslösa i Lindängen. Detta realiseras genom ett unikt avtal mellan Malmö Stad och Trianon Fastigheter. I avtalet förbinder sig Trianon och dess underleverantörer att anställa tio arbetslösa om året från området för att arbeta med byggnation och underhåll. Malmö Stad ger i motprestation rabatt på markhyran som trappas ner i efterhand, och i samarbete med arbetsförmedlingen hjälp med utbildning och jobbmatchning.

Genom en områdesbaserad samordning som består av Byggbranschen (Sveriges byggindustrier, Fastighetsbolag, Byggentreprenörer), Offentliga aktörer (Arbetsförmedlingen, IoF, Försäkringskassan, SKL) och Finansmarknaden (SEB, SPP, EIB, Skandia) bidrar man inte bara till upprustning av miljonprogrammen utan likaså intar man ett socialt investeringsperspektiv som innefattar en satsning på ett aktivt centrum, förskola och skola, sociala företag, äldreomsorg och energiproduktion och urban odling. Det innebär att man skapar en områdesbaserad investeringsfond för social och miljömässig hållbarhet.

Text: Melia Hadzisalihovic

 

Delade exempel

Inga delade exempel ännu. Varför inte skriva det första?

Har du andra exempel? Dela gärna med dig här:

Din e-postadress publiceras inte.